Korozija i okoliš

NAZIV PREDMETA Korozija i okoliš

Kod

KTC214

Godina studija

0.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Ladislav Vrsalović

Bodovna vrijednost (ECTS)

5.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

27

3

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Razumijevanje međusobne povezanosti zagađenja okoliša i korozijskih procesa, kao i posljedice korozijskih procesa na ljude i okoliš. Upoznavanje s metodama zaštite od korozije s osvrtom na njihovu toksičnost i mogućnostima primjene netoksičnih sredstava i metoda zaštite.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita student će moći:
- razumjeti utjecaj svojstava okoliša na brzinu korozije konstrukcijskih materijala.
- jasno definirati i razlikovati različite vrste korozije, kao i unutarnje i vanjske čimbenike koji utječu na brzinu korozije.
- razumjeti rizike po okoliš i ljudsko zdravlje koje nosi korozija i neadekvatna zaštita od korozije.
- odabrati ekološki prihvatljivu metodu zaštite od korozije.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Uvod. Uzroci i oblici zagađenja okoliša. Utjecaj zagađenja okoliša na koroziju materijala.
2. tjedan: Ekološko i ekonomsko značenje korozije. Uzroci i vrste korozijskih procesa te njihovo djelovanje na okoliš.
3. tjedan: Ekološki problemi uslijed korozije u različitim granama privrede.
4. tjedan: Havarije izazvane korozijom - primjeri (havarije industrijskih pogona, pomorske i zrakoplovne nesreće, puknuća cjevovoda, itd.).
5.tjedan: Procjena utjecaja korozijskih procesa na okoliš i stanje okoliša prije uspostave sustava zaštite. Prva provjera znanja.
6. tjedan: Metode zaštite od korozije koje negativno utječu na ekološki sustav.
7. tjedan: Zaštita metala prevlakama. Nanošenje metalnih prevlaka - problemi (toksičnost kupelji za nanošenje metalnih prevlaka).
8. tjedan: Organske prevlake i premazi. Ekološki štetne komponente organskih premaza).
9. tjedan: Antivegetativni premazi.
10. tjedan: Katodna zaštita. Problem topljivih anoda kod katodne zaštite.
11. tjedan: Anodna zaštita. Problem zaštite materijala narinutom strujom.
12. tjedan: Inhibitori korozije.
13. tjedan: Ekološka prihvatljivost inhibitora korozije metala (problem toksičnih inhibitora).
14. tjedan: Primjena i ispitivanje netoksičnih inhibitora korozije.
15. tjedan: Razvoj i mogućnosti primjene ekološki prihvatljivih sredstava zaštite od korozije. Druga provjera znanja.
Laboratorijske vježbe:
Zaštita čelika organskim premazima. Određivanje fizikalnih osobina zaštitnog filma organskog premaza. Određivanje djelotvornosti zaštite organskih premaza elektrokemijskim metodama. Zaštita čelika niklanjem. Zaštita metala pobakrivanjem. Inhibicija korozije primjenom netoksičnih inhibitora. Određivanje radijusa djelovanja cinkovih protektora. Posjet poduzeću Adriacink.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Nazočnost i aktivnost na predavanjima u iznosu od najmanje 70% predviđene satnice. Odraditi sve laboratorijske vježbe.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.5

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

0.5

Referat

0.5

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

1.0

Usmeni ispit

1.5

 

 

Pismeni ispit

1.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Studenti mogu položiti dio ili cjelokupni ispit preko dvije provjere znanja tijekom semestra. Studenti koji ne polože ispit na ovaj način polažu cjeloviti ispit u ispitnim terminima. U ispitnim terminima studenti polažu pismeni i usmeni ispit.
Ocjenjivanje: <55% nedovoljan; 55-66% dovoljan (2); 67-78% dobar (3); 79-90% vrlo dobar (4); 91-100% izvrstan (5)

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

E. Stupnišek-Lisac, Korozija i zaštita konstrukcijskih materijala, FKIT Zagreb, Zagreb 2007.

1

Y. I. Kuznetsov, Organic inhibitors of corrosion of metals, Plenum Press, New York, 1996.

1

M. Gojić, Površinska obradba materijala, Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Sisak 2010.

2

H. H. Uhligh, R.W. revie, Corrosion and corrosion control, John Wiley and Sons, New York 1985.

0

Dopunska literatura

P. R. Roberge, Handbook of corrosion engineering, McGrow-Hill, Ney York, 2000.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Vođenje evidencije o prisutnosti na nastavi; Godišnja analiza uspješnosti polaganja ispita; studentska anketa s ciljem evaluacije nastavnika; samoevaluacija nastavnika; povratna informacija od strane studenata koji su već diplomirali o relevantnosti sadržaja predmeta.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)