Kemija atmosfere

NAZIV PREDMETA Kemija atmosfere

Kod

KTC208

Godina studija

0.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Marija Bralić

Bodovna vrijednost (ECTS)

5.0

Suradnici

Mr. sc. Nenad Periš
Doc. dr. sc. Maša Buljac

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

15

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stječu se osnovna znanja o atmosferi; strukturi, kemijskim ciklusima i onečišćenjima, te o uređajima za sprječavanje emisije štetnih tvari u okoliš.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- definiciju osnovnih pojmova i povijest kemije atmosfere
- geokemijski odnos Zemlje i Sunca
- klasifikacija onečišćivača i njihovo podrijetlo u atmosferi
- ocjenu i projekciju kvalitete zraka
- termodinamiku i kinetiku nastajanja oksida u atmosferi
- ulogu različitih štetnih tvari u fotokemijskim procesima u atmosferi
- Tehnike i postupci uzorkovanja štetnih tvari u atmosferi

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Osnovne karakteristike atmosfere. Struktura atmosfere. Sastav atmosfere
2. tjedan: Atmosfera kao fotokemijski sustav. Dolazno zračenje-solarni spektar. Apsorpcijski koeficijent atmosferskih plinova. Seminar 1. (2 sata): Numeričko rješavanje problema vezanih za zračenje i apsorpcijski koeficijent
3. tjedan: Reemisijska zračenja-hlađenje površine Zemlje. Temperaturne inverzije
4. tjedan: Zagađivala atmosfere i njihovo porijeklo. Izražavanje sadržaja zagađivala u atmosferi. Izgradnja informacijskog sustava na temelju popisa zagađivača, meteoroloških podataka i emisijskih (imisijskih) mjerenja. Seminar 2. (2 sata): Numeričko rješavanje problema vezanih za izražavanje sadržaja onečišćenja u atmosferi
5. tjedan: Ocjena i projekcija kvalitete zraka. Emisijski i imisijski standardi. Vježba 1. (3 sata): Određivanje PM10 i PM2,5
6. tjedan: Kinetika nastajanja ugljik(II)-oksida i kontrola njegove emisije
7. tjedan: Termodinamika i kinetika nastajanja sumporovih oksida. Osnovne metode kontrole sumporovih oksida. Seminar 3. (2 sata): Numeričko rješavanje problema vezanih za kinetiku i termodinamiku nastajanja CO2, CO i SOx. Vježba 2 (3 sata): Određivanje metala u čestičnoj tvari
8. tjedan: Termodinamika nastajanja NO i NO2 (NOx). Izvori emisije NOx
9. tjedan: Kinetika nastajanja NO u procesu sagorjevanja. Metode kontrole emisije NOx iz stacionarnih izvora
10. tjedan: Procjenjivanje mase spojeva ugljika, sumpora i dušika u atmosferi; izvori emisije, pretvorba, vrijeme života pojedinog spoja. Seminar 4. (2 sata): Numeričko rješavanje problema vezanih za NOx. Vježba 3 (3 sata):Određivanje CO, CO2 i SO2
11. tjedan: Analiza porasta kiselosti oborina. Stvaranje monoatomnog kisika i ozona
12. tjedan: Kemija smanjenja koncentracije ozona u stratosferskom zaštitnom sloju. Fotokemijske reakcije onečišćenja atmosfere. Seminar 5. (2 sata): Numeričko rješavanje problema vezanih za pojavu kiselosti u atmosferi i fotokemijske reakcije. Vježba 4 (3 sata):Određivanje NOx i NH4+
13. tjedan: Uloga različitih primarnih štetnih tvari u fotokemijskim procesima u atmosferi
14. tjedan: Vrijeme života štetnih tvari u nižim slojevima atmosfere-depozicijski mehanizmi. Seminar 6. (2 sata): Numeričko rješavanje problema vezanih za koncentraciju NOx, SOx, i NH4+. Vježba 5 (3 sata):Određivanje koncentracije ozona
15. tjedan: Tehnike i postupci uzorkovanja štetnih tvari u atmosferi. Seminar 7 (3sata): Statistička obrada podataka dobivenih monitoringom

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

 

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.7

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

1.0

Referat

0.0

Priprema za kolokvij iz vježbi

0.3

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

1.0

Usmeni ispit

1.0

 

 

Pismeni ispit

1.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Tijekom semestra cjelokupni ispit može se položiti preko dva kolokvija iz teorije i seminarskog rada sa zadanom temom te 5 kolokvija iz laboratorijskih vježbi.
U ispitnim rokovima se polaže usmeni ispit.
Ocjene: 55-64% - dovoljan; 65-75% - dobar; 76-85% - vrlo dobar; 86-100% - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Mar Viana, Urban Air Quality in Europe, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013

0

U Zavodu 1 primjerak

N. P. Cheremisinoff, Handbook of air pollution prevention and control, Elsevier Science (USA), 2002.

0

U Zavodu 1 primjerak

D.J. Jacob, Introduction to Atmospheric Chemistry, Princeton University Press, New Jersey, 1999.

0

U Zavodu 1 primjerak

S.E. Manahan, Environmental Chemistry, Sixth Edition, Lewis Publishers, London, 1994.

0

U Zavodu 1 primjerak

C. Baird, Environmental Chemistry, W. H. Freeman and Company, New York, 1999.

0

U Zavodu 1 primjerak

Dopunska literatura

R.M. Harrison, Understanding Our Environment: An Introduction to Environmental Chemistry and Pollution, Second Edition, The Royal Society of Chemistry, Cambridge, 1992.
P. Brimblecombe, Air Composition and Chemistry, Cambridge University Press, Cambridge, 1986.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti izvođenja nastave i usvajanja znanja (vještina), prati se na razini: (1) nastavnika, prihvaćanjem sugestija polaznika i kolega, (2) fakulteta, provođenjem anketiranja polaznika o kvaliteti nastave.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)