Polimerne mješavine i kompoziti

NAZIV PREDMETA Polimerne mješavine i kompoziti

Kod

KTB224

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Branka Andričić

Bodovna vrijednost (ECTS)

5.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

25

5

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stjecanje znanja o višekomponentnim polimernim sustavima: mješavinama i kompozitima. Uvid u međusobnu povezanost sastava, strukture i svojstava materijala.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- razlikovati deformacijska stanja polimera i objasniti termomehaničku krivulju
- opisati fazni dijagram polimerne mješavine
- razlikovati mješljive i nemješljive polimere temeljem vrijednosti staklišta
- poznavati metode priprave polimernih mješavina
- razlikovati polimerne mješavine i polimerne kompozite
- definirati mikrokompozit i nanokompozit
- objasniti ulogu punila i ojačala u polimernim kompozitima

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Povijesni pregled i stanje u svijetu u potrošnji polimernih materijala. Osnovni pojmovi i podjela polimernih materijala.
2. tjedan: Molekulska struktura polimera. Nadmolekulska struktura. Fizička i deformacijska stanja polimera. Termomehanička krivulja.
3. tjedan: Razlozi pripreme mješavina i kompozita. Dizajniranje polimernih mješavina.Termodinamički aspekti mješljivosti.
4. tjedan: Fazni dijagrami. Predviđanje termodinamičkih svojstava (teorije). Utjecaj molekulske mase i temperature na mješljivost polimera.
5. tjedan: Metode određivanja (procjene) mješljivosti polimera. Svojstva i morfologija mješljivih polimernih mješavina.
6. tjedan: Svojstva i morfologija nemješljivih polimernih mješavina. Metode kompatibilizacije nemješljivih polimernih mješavina. Priprema polimernih mješavina.
7. tjedan: Komercijalne polimerne mješavine. Mješavine s polimernim kapljevitim kristalima.
Provjera znanja (I. kolokvij)
8. tjedan: Polimerni kompoziti, podjela. Polimerni kompoziti ojačani česticama.
9. tjedan: Punila i ojačala u polimernim kompozitima.
10. tjedan: Vlaknima ojačani polimerni kompoziti. Orijentacija vlakana u kompozitima.
11. tjedan: Vrste vlakana u kompozitima i mehanička svojstva. Preprezi.
12 tjedan: Granična površina matrica-ojačalo i sredstva za kompatibilizaciju matrice i ojačala/punila.
13. tjedan: Polimerni nanokompoziti. Kompoziti s biorazgradljivim komponentama.
14. tjedan: Strukturni kompoziti: osnovne komponente i adhezivi. Metode izrade strukturnih kompozita
15. tjedan: Ponavljanje. Provjera znanja (II. kolokvij)
Laboratorijske vježbe:
Vježba 1.TG analiza kompozitnih materijala
Vježba 2. DSC analiza polimernih mješavina
Vježba 3. Identifikacija polimera infracrvenom spektroskopijom
Vježba 4. Separacija i identifikacija dodataka u polimernom materijalu
Vježba 5. Modificiranje svojstva PVC-a i priprema materijala ekstruzijom

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima u iznosu od 80 % ukupne satnice.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.5

Eksperimentalni rad

0.8

Referat

0.0

Pripreme za kolokvij iz vježbi

0.5

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

Terenska nastava

0.2

Kolokviji

0.8

Usmeni ispit

0.4

 

 

Pismeni ispit

0.8

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Cjelokupni ispit može se položiti preko dva kolokvija tijekom semestra. Prag prolaznosti je 60%. Svaki kolokvij u ocjeni učestvuje s 35%. Ocjena vježbi u ukupnoj ocjeni učestvuje s 30%. U ispitnim rokovima polaže se pismeni i usmeni ispit. Prag prolaznosti je 60%. Svaki oblik ispita u ocjeni učestvuje s 35%.
Ocjene: 60%-70% - dovoljan, 71%-80% - dobar,81%-90% -vrlo dobar, 91%-100% - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

L. A. Utracki, Polymer Alloys and Blends, Hanser Publ., Munich, 1989

1

D. J. David, A. Misra, Relating Materials Properties and Structure, Technomic Publ. Co. Basel, 1999.

1

Dopunska literatura

M.J. Folkes, P.S. Hope, Polymer Blends and Alloys, Blackie Academic & Professional, London, 1995;
S. Datta, D.J. Lohse, Polymeric Compatibilizers, Hanser Publ., Munich,1996.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

praćenje sugestija i reakcija polaznika tijekom semestra
studentska anketa

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)