Recikliranje krutog otpada

NAZIV PREDMETA Recikliranje krutog otpada

Kod

KTB221

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Izv. prof. dr. sc. Ivana Smoljko
Prof. dr. sc. Ladislav Vrsalović

Bodovna vrijednost (ECTS)

5.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

25

5

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s inženjerskim i znanstvenim konceptima i načelima koji se primjenjuju u gospodarenju krutim otpadom u cilju zaštite ljudskog zdravlja i okoliša i očuvanja ograničenih resursa prikupljanjem i recikliranjem otpada.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:
- identificirati posljedice proizvodnje, upravljanja resursima i utjecaja gospodarenja krutim otpadom na okoliš - definirati dijelove sustava upravljanja krutim otpadom kako bi se smanjile gore navedene posljedice - opisati važnost recikliranja, ponovne uporabe i oporabe krutog otpada - utvrditi odnose između neprikladnih postupaka u gospodarenju otpadom i utjecaja istih na vode, tlo i kvalitetu sedimenata - procijeniti odnose između smjernica očuvanja okoliša, ljudskih aktivnosti i kvalitete tla i vode - integrirati tehničke mogućnosti upravljanja krutim otpadom i zakone očuvanja okoliša te smjernice za razvoj pravnih i sigurnosnih rješenja.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Uvod. Energija, ekonomija, ekologija. Definicija krutog otpada i odnosi prema drugim štetnim tvarima.
2. tjedan: Sastav i fizikalno-kemijske osobine zemljišta. Prijenos štetnih tvari kroz zemljište. Vrste i rasprostranjenost krutog otpada: urbani, industrijski, otpad iz agrikulture, otpad iz rudarstva.
3. tjedan: Opći, fizikalni i kemijski parametri krutog otpada. Rukovanje krutim otpadom, zdravstvene i sigurnosne mjere.
4. tjedan: Sakupljanje, transport i mehanička obrada krutog otpada: sanitarno odlaganje, kompostiranje, termička obrada. Uređaji.
5. tjedan: Tehnološki, ekonomski i društveni aspekti recikliranja. Dobivanje materijala iz krutog otpada: direktno recikliranje, sustavi za recikliranje.
6. tjedan: Dobivanje energije iz krutog otpada: kruti otpad kao pomoćno gorivo.
7. tjedan: Provjera znanja (I. kolokvij).
8. tjedan: Dobivanje toplinske i električne energije. Bioplin.
9. tjedan: Iskorištavanje i prerada nekih komponenti krutog otpada: željezo i čelik.
10. tjedan: Iskorištavanje i prerada nekih komponenti krutog otpada: aluminij i slitine, bakar.
11. tjedan: Iskorištavanje i prerada nekih komponenti krutog otpada: cink, nikal i slitine, olovo.
12. tjedan: Prerada i stabilizacija otpada iz rudarstva. Prerada otpadaka iz agroindustrije i poljoprivrede.
13. tjedan: Korištenje otpadnog papira i otpadaka iz tekstilne industrije. Prerada i upotreba otpadne gume. Neutralizacija ambalaže pesticida.
15. tjedan: Provjera znanja (II. kolokvij).
Vježbe: Korisna uporaba kore citrusa. Dobivanje alkohola destilacijom prevrele komine. Proizvodnja kalcijeva tartarata. Terenska nastava na odlagalištu otpada Karepovac. Terenska nastava u poduzeću Cijan d.o.o.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima u iznosu od 80% ukupne satnice, laboratorijske vježbe 100 %.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.5

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

0.5

Referat

0.5

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

1.0

Usmeni ispit

1.5

 

 

Pismeni ispit

1.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Cjelokupni ispit može se položiti preko dva pismena kolokvija tijekom semestra. Prag prolaznosti je 50%. Svaki kolokvij sudjeluje u ocjeni s 50%. U ispitnim rokovima polaže se usmeni ispit.
Ocjene: < 50% nedovoljan, 51%-60% - dovoljan, 61%-74% - dobar,75%-87% -vrlo dobar, 88%-100% - odličan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

G. Tchobanoglous, F. Kreith, Handbook of solid waste management, McGraw-Hill, New York, 2002.

1

H.D. Sharma, S.P. Lewis, Waste Containment Systems, Waste Stabilization and Landfills, J. Wiley & Sons, New York, 1994.

1

B.J. Alloway, D.C. Ayres, Chemical Principles of Environmental Pollutions, Blackie Academic & Profesional, Glasgow, 1994.

1

Dopunska literatura

W. Petruk, Waste Characterization and Treatment, Society for Mining Metallurgy and Exploration, Montreal, 1998.
D.G. Wilson, Handbook of Solid Waste Managment, Van Nostrad Reinhold Comp. New York, 1977.
Stručni i znanstveni časopisi (Industry and Environment-UNEP ).

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj;
(2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave;
(3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)