Procesi galvanotehnike

NAZIV PREDMETA Procesi galvanotehnike

Kod

KTB214

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Ladislav Vrsalović

Bodovna vrijednost (ECTS)

5.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

30

0

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Studenti će ovladati znanjem koji im omogućava samostalno izvođenje ili praćenje
procesa elektroplatiranja. Stečenim znanjem također mogu istraživati i unaprijediti procese galvanotehnike.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon uspješno položenog ispita studenti će moći:
1. Odabrati najprikladniju metalnu prevlaku za odgovarajuću metalnu podlogu.
2. Samostalno izvoditi ili pratiti procese elektroplatiranja.
3. Razlikovati sve procesne parametre koji utječu na kvalitetu metalnih prevlaka.
4. Ispitati kvalitetu dobivenih metalnih prevlaka.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Uvod. Tehnološki proces dobivanja galvanskih i kemijskih prevlaka.
2. tjedan: Taloženje metala na katodi. Elektrokristalizacija. Raspodjela struje i
metalnog taloga na katodi. Taložna moć elektrolita.
3. tjedan: Priprema uzoraka za nanošenje metalne prevlake.
4. tjedan: Metalne prevlake. Kriteriji za izbor metalnih prevlaka. Kriteriji za izbor konverzijskih prevlaka.
5. tjedan: Galvaniziranje. Sastav elektrolita. Materijal i oblik anoda za elektroplatiranje. Utjecaj temperature, miješanja elektrolita i gustoće struje.
6. tjedan: Izvori struje i postrojenja za elektroplatiranje. Najvažniji procesi elektroplatiranja metala. Elektroplatiranje kositrom uz primjenu različitih elektrolita.
7. tjedan: Elektroplatiranje cinkom.
8. tjedan: Elektroplatiranje bakrom.
9. tjedan: Elektroplatiranje niklom. Katodni i anodni procesi pri taloženju nikla. Osnovne komponente elektrolita. Utjecaj aditiva na elektrotaloženje sjajnog nikla. Niklene anode.
10. tjedan: Elektroplatiranje kromom. Taloženje metalnog kroma na katodi. Osnovne komponente elektrolita za kromiranje. Anode i anodni procesi. Pogreške na prevlaci. I. parcijalna provjera znanja.
11. tjedan: Elektroplatiranje plemenitim metalima.
12. tjedan: Dobivanje metalnih prevlaka prskanjem rastaljenim metalom. Prevlake dobivene difuzijskim postupcima.
13. tjedan: Elektroplatiranje nemetalnih predmeta. Elektroplatiranje predmeta koji su izrađeni od poroznih materijala.
14. tjedan: Elektroformiranje. Mehanička priprema modela za galvaniziranje. Galvaniziranje pri elektroformiranju. Pojačavanje galvanskih slojeva. Odvajanje galvanoa od modela. Završna obrada galvanoa.
15. tjedan: Proizvodnja folija limova i cijevi elektroformiranjem. II. parcijalna provjera znanja.
Popis laboratorijskih vježbi:
Priprema površine metala za nanošenje metalnih prevlaka (mehanička, kemijska, elektrokemijska) i njihova usporedba; elektroplatiranje niklom, elektroplatiranje bakrom, formiranje niklove prevlake kemijskim putem, anodna oksidacija aluminija, fosfatiranje.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Pohađanje predavanja i laboratorijskih vježbi

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.5

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

0.5

Referat

0.5

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

1.0

Usmeni ispit

1.5

 

 

Pismeni ispit

1.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Studenti mogu položiti dio ili cjelokupni ispit preko dvije provjere znanja tijekom semestra. Studenti koji ne polože ispit na ovaj način polažu cjeloviti ispit u ispitnim terminima. U ispitnim terminima studenti polažu pismeni i usmeni ispit.
Ocijenjivanje: <55% nedovoljan; 55-66% dovoljan (2); 67-78% dobar (3); 79-90% vrlo dobar (4); 91-100% izvrstan (5)

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

M. Gojić, površinska obradba materijala, Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Sisak, 2010.

2

E. Stupnišek Lisac, Korozija i zaštita konstrukcijskih materijala, FKIT Zagreb, 2007.

1

M. Schlesinger, M. Paunović, Modern electroplating, IV edition, J. Wiley & Sons, USA, 2000.

1

Dopunska literatura

I. Esih, Z. Dugi, Tehnologija zaštite od korozije, Školska knjiga, Zagreb,1990.
I. Esih, Osnove površinske zaštite, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 2003.
D.A. Jones, Principles and Prevention of Corrosion, 2nd Ed. Prentice Hall, Upper Sadle River, 1996.
M. Paunović, M. Schlesinger, Fundamentals of electrochemical deposition, J. Wiley & sons, USA 1998.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Vođenje evidencije o prisutnosti na nastavi; godišnja analiza uspješnosti polaganja ispita; studentska anketa s ciljem evaluacije nastavnika; samoevaluacija nastavnika; povratna informacija od strane studenata koji su već diplomirali o relevantnosti sadržaja predmeta.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)