Karakterizacija polimera

NAZIV PREDMETA Karakterizacija polimera

Kod

KTB202

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Nataša Stipanelov Vrandečić

Bodovna vrijednost (ECTS)

5.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

30

0

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Osposobiti studenta za razumijevanje termodinamičkog i kinetičkog ponašanja polimera, polimernih otopina i taljevina. Osposobiti studenta za karakterizaciju polimera različitim metodama.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita student je sposoban:
1. opisati specifična svojstva polimera, polimernih otopina i taljevina
2. opisati vezu između strukture i svojstava polimera
3. karakterizirati polimer odabranim analitičkim tehnikama
4. odrediti toplinska svojstva polimera
5. provoditi složeni eksperiment u laboratoriju, te interpretirati prikupljene podatke i rezultate mjerenja
6. sudjelovati u timskom radu i samostalno prezentirati rezultate istraživanja

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Uvod. Statistika polimernog lanca
2. tjedan: Konformacije polimernih molekula u razrijeđenoj otopini, funkcija raspodjele molekulnih masa
3. tjedan: Polimerne otopine: bubrenje i otapanje polimera, parametri topljivosti
4. tjedan: Statistička termodinamika polimernih otopina
5. tjedan: Teorija razrijeđenih polimernih otopina
6. tjedan: Fazne ravnoteže u polimernim sustavima: binarni sustavi, ternarni sustavi
7. tjedan: Teorija frakcioniranja
8. tjedan: Ponavljanje i provjera znanja (I. kolokvij)
9. tjedan: Polidisperznost i njeno određivanje
10. tjedan: Metode određivanja prosječnih molekulnih masa i dimenzija polimernog klupka: osmometrija, rasipanje svjetlosti
11. tjedan: Difuzija i ultracentrifugiranje, viskozimetrija
12. tjedan: Tečenje koncentriranih otopina i talina: reološke metode, krivulje tečenja. Veza tečenja i molekulnih parametara, veza tečenja i temperature polimerne taljevine
13. tjedan: Viskoznost koncentriranih polimernih otopina
14. tjedan: Toplinske metode analize
15. tjedan: Ponavljanje i provjera znanja (II. kolokvij)
Laboratorijske vježbe:
1. Bubrenje polimernih materijala
2. Frakcioniranje polimera frakcijskim taloženjem
3. Turbidimetrijska titracija
4. Viskozimetrijsko određivanje molekulne mase
5. Određivanje viskoznosti koncentriranih polimernih otopina rotacijskim viskozimetrom

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima (min. 70 %), laboratorijskim vježbama (100 %), izrada i prezentacija seminarskog rada

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

1.0

Referat

0.2

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

2.8

Usmeni ispit

1.4

 

 

Pismeni ispit

1.4

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

KONTINUIRANO VREDNOVANJE putem dva kolokvija tijekom semestra:
Nazočnost na nastavi, A1(uspješnost=70 -100 %), udjel u ocjeni, k1 =0,10
Laboratorijske vježbe, A2(uspješnost=60 -100 %), udjel u ocjeni, k2 =0,20
I. kolokvij, A3 (uspješnost=60 -100 %), udjel u ocjeni, k3 =0,35
II. kolokvij, A4 (uspješnost=60 -100 %), udjel u ocjeni, k4 =0,35
OCJENA (%) = 0,10A1+0,20A2 + 0,35A3+ 0,35A4
ZAVRŠNO VREDNOVANJE putem cjelovitog pisanog i usmenog ispita provodi se u redovitim ispitnim rokovima kroz 4 ispitna termina:
Aktivnosti A1 i A2 vrednuju se na isti način kako je gore navedeno.
Pisani ispit, A5 (uspješnost=60 -100 %), udjel u ocjeni, k5 =0,30
Usmeni ispit, A6 (uspješnost=60 -100 %), udjel u ocjeni, k6 =0,40
OCJENA (%) = 0,10A1+0,20A2 + 0,30A5 + 0,40A6
Ocjene: 60 -70 % - dovoljan (2); 71-80 % - dobar (3); 81-90 % - vrlo dobar (4);
91-100 % - izvrstan (5).
Ukoliko je student položio samo jedan kolokvij tijekom kontinuirane provjere pristupa polaganju cjelovitog ispita u redovitim ispitnim rokovima a položeni dio gradiva mu se priznaje do kraja akademske godine kao dio pisanog ispita.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

N. Stipanelov Vrandečić: Karakterizacija polimera, recenzirani nastavni materijali, Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, 2012.

1

web knjižnica KTF-a

I. Klarić: Karakterizacija polimera, Interna skripta, Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, 2010.

1

web knjižnica KTF-a

Dopunska literatura

L.H. Sperling, Introduction to Physical Polymer Science, 2nd Edition, John Wiley & Sons, Inc., 1992.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti izvođenja nastave i usvajanja znanja
(vještina), prati se na razini: (1) nastavnika, prihvaćanjem sugestija
polaznika i kolega, (2) fakulteta, provođenjem anketiranja polaznika o
kvaliteti nastave.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)