Struktura i svojstva polimera

NAZIV PREDMETA Struktura i svojstva polimera

Kod

KTB201

Godina studija

2.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Matko Erceg

Bodovna vrijednost (ECTS)

5.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

30

0

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

usvajanje znanja o strukturnim svojstvima polimera
- sposobnost povezivanja strukture i svojstava polimera
- razumijevanje mehanizama razgradnje polimera
- sposobnost ispitivanja svojstava polimera suvremenim instrumentalnim metodama

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Nema.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- razlikovati osnovne vrste polimera
- objasniti specifičnosti strukture polimera
- argumentirati povezanost strukture i svojstava polimera
- opisati osnovna svojstva polimera (mehanička, toplinska, optička, elektična)
- provesti ispitivanja toplinskih, mehaničkih i strukturnih svojstava polimera
- opisati mehanizme razgradnje polimera
- uporabiti stečena znanja u inženjerskoj praksi

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Uvod. Osnovni pojmovi i terminologija. Vrste polimera: plastomeri, duromeri, elastomeri, elastoplastomeri.
2. tjedan: Struktura polimera: veličina makromolekule, molekulna masa, broj tipova mera, opći izgled makromolekule, konfiguracija makromolekule.
3. tjedan: Konformacija makromolekule. Nadmolekulna struktura.
4. tjedan: Fazna, fizička i deformacijska stanja polimera (termomehanička krivulja). Polimerni kapljeviti kristali.
5. tjedan: Temperature prijelaza: staklište, talište, kristalište. Diferencijalna pretražna kalorimetrija.
6. tjedan: Toplinska razgradnja polimera. Termogravimetrijska analiza.
7. tjedan: UV/VIS spektroskopija. Oksidacijska razgradnja. Ozonizacija.
8. tjedan: Fotokemijska i fotooksidacijska razgradnja. Ionizacijska razgradnja.
9. tjedan: Kemijska i mehanička razgradnja. Starenje. Biorazgradnja.
10. tjedan: Toplinska postojanost i gorivost polimera.
11. tjedan: Permeabilnost polimera. Toplinska svojstva polimera.
12. tjedan: Mehanička svojstva polimera.
13. tjedan: Optička svojstva polimera. Topljivost polimera.
14. tjedan: Električna svojstva polimera. Vodljivi polimeri.
15. tjedan: Infracrvena spektroskopija.
Vježbe: Identifikacija polimernih materijala primarnim testovima, , Viskozimetrijsko određivanje molekulne mase polimera, Identifikacija polimera i dodataka infracrvenom spektroskopijom, Određivanje staklišta termomehaničkom metodom, Određivanje staklišta i tališta diferencijalnom pretražnom kalorimetrijom, Ispitivanje strukture degradiranog poli(vinil-klorida) UV/VIS spektroskopijom, Termogravimetrijska analiza polimera, Određivanje tvrdoće po Shoreu.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima u 80%-tnom iznosu, a laboratorijskim vježbama u 100%-tnom iznosu od ukupnog fonda sati.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

1.0

Referat

0.2

Priprema za kolokvij iz lab. v

0.4

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

0.8

Usmeni ispit

0.8

 

 

Pismeni ispit

0.8

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Kontinuirano vrjednovanje:
Cjelokupni ispit može se položiti preko dva kolokvija tijekom semestra. Prag prolaznosti je 50%. Svaki kolokvij u ocjeni učestvuje s 35%. Laboratorijske vježbe (uspješnost 50-100%) učestvuju u ocjeni 20%. Prisutnost predavanjima u 80-100%-tnom iznosu je 10% ocjene.
Završno vrjednovanje:
Studentima koji su položili jedan kolokvij (prethodna aktivnost) isti se priznaje kao dio ispita i to kao 10% ocjene. Preostali dio polažu pismeno i usmeno u redovitim ispitnim rokovima. Pismeni ispit u tom slučaju ima udio 30%, usmeni 40%, dok laboratorijske vježbe imaju udio 20%.
Studenti koji nisu položili niti jedan kolokvij polažu ispit koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela u redovitim ispitnim rokovima. Prag prolaznosti je 50%, a pojedini oblik ispita učestvuje u ocjeni s po 40%. Laboratorijske vježbe učestvuju u ocjeni s udjelom 20%.
Ocjene: dovoljan (50-61%), dobar (62-74%), vrlo dobar (75-87%), izvrstan (88-100%).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

T. Kovačić, Struktura i svojstva polimera, Kemijsko-tehnološki fakultet Split, Split, 2010.

5

Web knjižnica KTF-a

C. E. Carraher, Jr., Seymour/Carracher’s Polymer Chemistry, 4thEdition, Marcel Dekker Inc., New York, 1996.

1

I. M. Campbel, Introduction to Synthetic polymers, Oxford University Press, Oxford, 2000.

1

D. J. David, A. Misra, Relating Materials Properties to Structure, Technomic Publishing Co., Lancaster, 1999.

1

P. J. Haines, Thermal Methods of Analysis, Principles, Application and Problems, Blackie Academic &Professional, Glasgow, 1995.

1

Dopunska literatura

Z. Janović, Polimerizacije i polimeri, Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa, Zagreb, 1997.
D. W. van Krevelen, Properties of Polymers, Elsevier Science B. V., Amsterdam, 1997.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)