Vježbe iz obnovljivih izvora energije

NAZIV PREDMETA Vježbe iz obnovljivih izvora energije

Kod

KTA326

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Izv. prof. dr. sc. Ivana Smoljko

Bodovna vrijednost (ECTS)

1.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

15

0

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Ovaj kolegij će omogućiti studentima da odrade pet laboratorijskih vježbi o obnovljivim izvorima energije. Osim stečenog znanja o specifičnim tehnologijama, studenti će razviti praktične laboratorijske vještine i ključne vještine analiziranja alternativnih/obnovljivih izvora energije i problema povezanih s implementacijom istih u postojeće energetske sustave.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon uspješnog savladavanja predmeta student će moći:
- koristeći teorijska znanja razumjeti/predvidjeti eksperimentalna zapažanja
- opisati temeljne znanstvene principe tehnologija obnovljivih izvora energije
- planirati i provesti eksperimente
- identificirati i pokazati sigurnu i ispravnu uporabu mjerne i laboratorijske opreme
- provoditi mjerenja, analize i ispitivanja u laboratoriju pomoću odgovarajuće laboratorijske opreme i računalnih programa
- odrediti kvantitativna podatke realne izvedbe svake tehnologije
- diskutirati o temeljnim i praktičnim čimbenicima koji utječu na njihovu učinkovitost te primijeniti rezultate znanstvenih istraživanja u cilju poboljšanja istih
- prepoznati probleme vezane za implementaciju pojedine tehnologije u postojeće energetske sustave
- dokumentirati znanstvene informacije i eksperimentalne podatke i pismeno oblikovati znanstvena izvješća, uz grafički prikaz podataka
- demonstrirati vještine timskog rada.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Vježbe prate program predavanja predmeta Obnovljivi izvori energije
Vj. 1 Određivanje karakteristika vjetrogeneratora
Vj. 2 Djelotvornost anoda u kemijskim izvorima struje Al/zrak
Vj. 3 Kvantitativno određivanje brzine nastajanja vodika i kisika uz korištenje fotonaponskog pretvarača.
Vj. 4 Određivanje učinkovitosti elektrolize vode uz korištenje fotonaponskog pretvarača. Vj. 5 Učinkovitost gorivnog članka s proton-izmjenjivom membranom.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje laboratorijskim vježbama 100 %.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

0.3

Referat

0.5

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

0.0

Usmeni ispit

0.3

 

 

Pismeni ispit

0.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Prosječna se ocjena (izračunata kao aritmetička sredina) dobiva
zbrajanjem prolaznih ocjena iz pojedinih dijelova predmeta (ulazni kolokviji iz vježbi 45%, eksperimentalni rad 5% i referati iz vježbi 50%) i dijeljenjem s ukupnim brojem dijelova predmeta.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Laboratorijske vježbe iz obnovljivih izvora energije (interna skripta).

0

Dopunska literatura

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj;
(2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave;
(3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)