Obnovljivi izvori energije

NAZIV PREDMETA Obnovljivi izvori energije

Kod

KTA325

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Senka Gudić

Bodovna vrijednost (ECTS)

3.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

0

0

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Student će spoznati globalnu važnost obnovljivih izvora energije te upoznati s mogućnošću njihova iskorištavanja. Usvojena znanja moći će primijeniti na rješavanje praktičnih problema primjene obnovljivih izvora energije.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- opisati osnovne principe tehnologije obnovljivih izvora energije
- koristiti zakonsku regulativu obnovljivih izvora energije
- definirati energetski potencijal i ekonomiju primjene pojedinih obnovljivih energetskih izvora
- prepoznati probleme vezane za implantaciju pojedine tehnologije u postojeće energetske sustave
- primijeniti stečeno znanje u razvojno i znanstveno istraživanje iz ovog područja znanosti.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Uvod. Spremnici, oblici i izvori energije. Svojstva obnovljivih izvora energije. Trenutno stanje korištenja i problemi primjene obnovljivih izvora energije.
2. tjedan: Regulativa obnovljivih izvora energije. Direktiva EU.
3. tjedan: Obnovljivi izvori energije u hrvatskim zakonima. Administrativne zapreke i poticaji.
4. tjedan: Energija Sunčeva zračenja. Pretvorba u toplinu i električnu energiju: solarni kolektori, fotonaponske ćelije, fokusiranje sunčeve energije.
5. tjedan: Energija vjetra. Vrednovanje snage i energije vjetra. Vjetroelektrane.
6. tjedan: Biomasa. Vrste i svojstva. Tehnologija proizvodnje energije iz biomase.
7. tjedan: Primjena biomase u kogeneracijskim postrojenjima. Bioplin, alkoholna goriva i biodizel. Utjecaj primjene biomase na okolinu. Cijena energije iz biomase.
8. tjedan: Provjera znanja (I. kolokvij). Hidroenergija. Potencijal malih hidroelektrana.
9. tjedan: Geotermička energija: porijeklo i potencijal. Direktno korištenje geotermičke energije za grijanje. Geotermičke elektrane. Dizalice topline.
10. tjedan: Energija valova. Energija plime i oseke.
11. tjedan: Tehnologije pohrane energije: primarne baterije, akumulatori, superkondezatori, zamašnjaci.
12. tjedan: Vodikova tehnologija i gorivni članci. Proizvodnja i skladištenje vodika.
13. tjedan: Upotreba vodika. Gorivni članak: povijest, princip rada. Baterije gorivnih članaka. Vrste gorivnih članaka, radne temperature, goriva.
14. tjedan: Gorivni članak kao sastavni dio kogeneracijskog sustava. Primjena: stacionarna (besprekidna) napajanja, transport. Hibridni sustavi.
15. tjedan: Ponavljanje. Provjera znanja (II. kolokvij).

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima u iznosu od 80% ukupne satnice, laboratorijske vježbe 100%.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.4

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

0.0

Referat

0.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

0.8

Usmeni ispit

1.0

 

 

Pismeni ispit

0.8

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Cjelokupni ispit može se položiti preko dva pismena kolokvija tijekom semestra. Prag prolaznosti je 60 %. Svaki kolokvij sudjeluje u ocjeni s 50%. U ispitnim rokovima polaže se usmeni i pismeni ispit. Ocjene: < 60% nedovoljan, 60%-70% dovoljan, 71%-80% dobar, 81-92% vrlo dobar, 93%-100% izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

V. Potočnik, V. Lay, Obnovljivi izvori energije i zaštita okoliša u Hrvatskoj, MZOPU, Zagreb, 2003.

1

J. Twidell, T. Weir, Renewable Energy Resources, Taylor & Francis, New York, 2006.

0

M. Kalea, Obnovljivi izvori energije - Energetski pogled, Kiklos, Zagreb, 2014.

1

B. Labudović, Osnove primjene biomase, Energetika marketing d.o.o., Zagreb, 2012.

1

Dopunska literatura

Lj. Majdandžić, Obnovljivi izvori energije, Graphis, Zagreb, 2008.
A.J. Appleby, Fuel Cells: Trends in Research and Applications, Hemisphere Publishing Corporation, New York, 1987.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

- praćenje sugestija i reakcija polaznika tijekom semestra
- studentska anketa

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)