Prerada plastike i gume

NAZIV PREDMETA Prerada plastike i gume

Kod

KTA319

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Matko Erceg

Bodovna vrijednost (ECTS)

3.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

0

0

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

razumijevanje modernih postupaka prerade plastike i gume
- razumijevanje modernih postupaka oporabe plastičnog i gumenog otpada
- primjena usvojenih temeljnih znanja u pronalaženju optimalnih rješenja u preradi i oporabi plastike i gume

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Nema.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- razlikovati i usporediti svojstva i ponašanje polimera u primjeni i procesu prerade
- objasniti važnost dodataka polimerima
- objasniti najvažnije postupke prerade polimera
- objasniti razliku između plastike i gume
- izabrati optimalne metode oporabe plastičnog i gumenog otpada

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Povijesni razvoj postupaka prerade plastike i gume. Nomenklatura polimera. Uvod u strukturu i pripravu polimera.
2. tjedan: Vrste polimera: plastomeri, duromeri, elastomeri, elastoplastomeri.
3. tjedan: Mehanička i toplinska svojstva polimera.
4. tjedan: Reološka svojstva polimera. Procesna, izradbena i proizvodna tehnika. Polimerna tvar, polimerni materijal.
5. tjedan: Dodatci polimerizatima, postupci oplemenjivanja.
6. tjedan: Praoblikovanje. Kontinuirani postupci praoblikovanja (1): kalandriranje, kontinuirano prevlačenje.
7. tjedan: Kontinuirani postupci praoblikovanja (2):Ekstrudiranje. Koekstrudiranje.
8. tjedan: Ciklički postupci praoblikovanja (1): lijevanje, srašćivanje, izravno prešanje, posredno prešanje.
9. tjedan: Ciklički postupci praoblikovanja (2): injekcijsko prešanje. Posebni postupci injekcijskog prešanja polimera (plinsko, obrizgavanje, injekcijsko prešanje pjenastih otpresaka, intrudiranje, injekcijsko izvlačenje).
10. tjedan: Postupci preoblikovanja: toplo i hladno preoblikovanje, puhanje, izvlačenje, stezanje.
11. tjedan: Postupci povezivanja: lijepljenje, zavarivanje. Oplemenjivanje površine gotovih proizvoda.
12. tjedan: Proizvodnja pjenastih i ojačanih (kompozitnih) tvorevina.
13. tjedan: Postupci oporabe plastičnog otpada: materijalna (mehanička, kemijska, otopinska) i energijska. Odlaganje plastičnog otpada.
14. tjedan: Pojmovi kaučuk, guma, elastomerni materijal, vulkanizat. Prirodni i sintetski kaučuk. Postupci prerade kaučuka: mastikacija, vulkanizacija.
15. tjedan: Oblikovanje kaučuka i proizvodnja gume. Oporaba gume i regeneracija kaučuka.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima u 80%-tnom iznosu od ukupnog fonda sati.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

0.0

Referat

0.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

0.7

Usmeni ispit

0.6

 

 

Pismeni ispit

0.7

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Kontinuirano vrjednovanje:
Cjelokupni ispit može se položiti preko dva kolokvija tijekom semestra. Prag prolaznosti je 50%. Svaki kolokvij u ocjeni učestvuje s 45%. Prisutnost predavanjima u 80-100%-tnom iznosu je 10% ocjene.
Završno vrjednovanje:
Studentima koji su položili jedan kolokvij (prethodna aktivnost) isti se priznaje kao dio ispita i to kao 10% ocjene. Preostali dio polažu pismeno i usmeno u redovitim ispitnim rokovima. Pismeni ispit u tom slučaju ima udio 40%, usmeni 50%.
Studenti koji nisu položili niti jedan kolokvij polažu ispit koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela u redovitim ispitnim rokovima. Prag prolaznosti je 50%, a pojedini oblik ispita učestvuje u ocjeni s po 50%.
Ocjene: dovoljan (50-61%), dobar (62-74%), vrlo dobar (75-87%), izvrstan (88-100%).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

A. Rogić, I. Čatić, D. Godec, Polimeri i polimerne tvorevine, Društvo za plastiku i gumu, Zagreb, 2008.

2

I. Čatić, Uvod u proizvodnju polimernih tvorevina, Društvo plastičara i gumaraca, Zagreb, 1990.

1

M. Šercer, D. Opsenica, G. Barić, Oporaba plastike i gume, mtg topograf d.o.o., Zagreb, 2000.

1

A. Azapagic, A. Emsley, I. Hamerton, Polymers, The Environment and Sustainable Development, Wiley, 2003.

1

Dopunska literatura

H. F. Gilles, Jr., J. R. Wagner, Jr., E. M. Mount, III., Extrusion: The Definitive Processing Guide and Handbook, William Andrew, Inc., New York, 2005.; I. Čatić, F. Johannaber, Injekcijsko prešanje polimera i ostalih materijala, DPG i Katedra za preradu polimera Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2004.; Z. Janović, Polimerizacije i polimeri, Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa, Zagreb, 1997.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)