Vježbe iz polimernih materijala

NAZIV PREDMETA Vježbe iz polimernih materijala

Kod

KTA318

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Branka Andričić

Bodovna vrijednost (ECTS)

1.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

12

3

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Upoznavanje s rutinskim metodama određivanja karakteristika polimernih materijala i metodama pripreme polimernih mješavina.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon odrađenih vježbi od studenta se očekuje da zna:
- identificirati uobičajene polimere temeljem gustoće
- razlikovati otapanje polimera od otapanja niskomolekulskih spojeva
- odrediti svojstva polimera rutinskim laboratorijskim metodama
- pripremiti jednostavan polimerni materijal (mješavinu ili kompozit)
- razlikovati prirodne i sintetičke polimere temeljem karakteristika gorenja.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Vježba 1. Određivanje gustoće polimernih materijala. (1,5 sati)
Vježba 2. Bubrenje polimernih materijala. (2,5 sati)
Vježba 3. Određivanje staklišta i tališta primjenom DSC-a. (2 sata)
Vježba 4. Modificiranje PVC-a i određivanje svojstava ekstrudata. (3 sata)
Vježba 5. Identifikacija vlakana metodom gorenja (1 sat)
Vježba 6. Priprema termoplastičnog škroba. (2 sata)

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje vježbama 100%.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.3

Eksperimentalni rad

0.5

Referat

0.0

Pripreme za kolokvij iz vježbi

0.2

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

0.0

Usmeni ispit

0.0

 

 

Pismeni ispit

0.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Prije svake vježbe treba pokazati minimalno znanje o vježbi koja će se izvoditi što se ocjenjuje ocjenama 2-5. Nakon vježbi student je dužan napisati izvještaj (referat) koji se ocjenjuje ocjenama 2 do 5. Prati se ponašanje studenta u laboratoriju i zaključi konačna ocjena.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Svim studentima osigurana je interna skripta za vježbe.

0

Dopunska literatura

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

- praćenje sugestija i reakcija polaznika tijekom semestra
- studentska anketa

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)