Polimerni materijali

NAZIV PREDMETA Polimerni materijali

Kod

KTA317

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Branka Andričić

Bodovna vrijednost (ECTS)

3.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

0

0

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stjecanje osnovnih teorijskih i praktičnih znanja o polimernim materijalima, njihovoj strukturi, svojstvima i primjeni.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- objasniti ponašanje polimera u ovisnosti o temperaturi
- razlikovati otapanje polimera od otapanja niskomolekulskih tvari
- navesti osnovne plastomere i duromere
- razlikovati prirodne od sintetskih polimera
- pripremiti jednostavan polimerni materijal (mješavinu ili kompozit)
- objasniti uzroke razgradnje polimernih materijala.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Uvod. Potrošnja plastike u svijetu. Povijesni razvoj polimera. Osnovni pojmovi i sistematizacija polimera.
2. tjedan: Molekulska struktura polimera: Konfiguracije polimera, konformacije polimera. Nadmolekulska struktura.
3. tjedan: Fizička i deformacijska stanja polimera. Termomehanička krivulja polimera. Mehanička svojstva polimernih materijala. Krivulje naprezanje-istezanje. Ovisnost istezanja o temperaturi.
4. tjedan: Otapanje polimera. Bubrenje polimera. Polielektroliti i ionomeri.
5. tjedan: Klasifikacija polimera s obzirom na porijeklo. Sintetski organski polimerni materijali: podjela s obzirom na primjenska svojstva, kratice, piramida plastomernih materijala.
6. tjedan: Polietilen: svojstva i primjena. EVA. Polipropilen: svojstva i primjena. Poli(vinil-klorid): svojstva i primjena.
7. tjedan: Polistiren: svojstva i primjena. Pjenasti polistiren. Kopolimeri i terpolimeri stirena: HIPS, SAN, ABS, MBS. Provjera znanja (I. kolokvij)
8. tjedan: Princip modificiranja žilavosti terpolimerima stirena.
PET, PA i ostali značajniji plastomeri. Duromeri (epoksidne smole, nezasićene poliesterske smole, vini-esterske smole).
9. tjedan: Fenol-formaldehidne smole. Reakcije očvršćivana duromera. Elastomeri. Termoplastični elastomeri. Prirodni polimerni materijali. Celuloza i derivati celuloze.
10. tjedan: Škrob i ostali polisaharidi. Proteini: struktura. Prirodni kaučuk i derivati Vulkanizacija i prerada kaučuka. Guma.
11. tjedan: Anorganski polimerni materijali. Kapljeviti polimerni kristali. Biorazgradljivi polimeri. Visokotemperaturni polimeri. Vlakna: celulozna vlakna.
12 tjedan: Modificirana celulozna vlakna. Proteinska vlakna.
Sintetska vlakna. Ponašanje vlakna pri gorenju. Ljepila. Premazi.
13. tjedan: Dodatci polimerima. Razgradnja: toplinski i svjetlosni stabilizatori. Antioksidansi. Omekšavala. Antistatici.
14. tjedan: Polimerne mješavine. Kompoziti s polimernom matricom. Oporaba plastike i gume.
15. tjedan: Ponavljanje. Provjera znanja (II. kolokvij)

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima u iznosu od 80 % ukupne satnice.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

0.0

Referat

0.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

0.8

Usmeni ispit

0.6

 

 

Pismeni ispit

0.6

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Cjelokupni ispit može se položiti preko dva kolokvija tijekom semestra. Prag prolaznosti je 60%. Svaki kolokvij u ocjeni učestvuje s 50%. U ispitnim rokovima polaže se pismeni i usmeni ispit. Prag prolaznosti je 60%. Svaki oblik ispita u ocjeni učestvuje s 50%.
Ocjene: 60%-70% - dovoljan, 71%-80% - dobar,81%-90% -vrlo dobar, 91%-100% - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Z. Janović, Polimerizacije i polimeri, HDKI-Kemija u industriji, Zagreb, 1997.

5

B. Andričić, Polimerni materijali, predavanja.

1

Web knjižnica KTF-a

B. Andričić, Prirodni polimerni materijali, Priručnik, Sveučilište u Splitu, Split, 2008.

1

Web knjižnica KTF-a

Dopunska literatura

T. A. Oswald, G. Menges, Material Science of Polymers for Engineers, Hanser Publ., Munich, 1995.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

- praćenje sugestija i reakcija polaznika tijekom semestra
- studentska anketa

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)