Vježbe iz mineralnih sirovina iz mora

NAZIV PREDMETA Vježbe iz mineralnih sirovina iz mora

Kod

KTA316

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Izv. prof. dr. sc. Miroslav Labor

Bodovna vrijednost (ECTS)

1.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

11

4

Status predmeta

Izborni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Kroz program vježbi studenti stječu praktična znanja potrebna za svladavanje laboratorijskih tehnika pri kemijskoj analizi morske vode, kao i praktična znanja o metodama eksploatacije mineralnih sirovina iz morske vode.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenata se očekuje da zna:
- samostalno izvesti analizu morske vode na sadržaj kalcija i magnezija prema radnim uputama
- samostalno izvesti kemijsku analizu morske vode na sadržaj bora prema radnim uputama
- samostalno odrediti sadžaj CO2 u morskoj vodi prema radnim uputama
- opisati tehnološki proces dobivanja magnezijeva oksida iz morske vode
- opisati tehnološki proces dobivanja natrijeva klorida

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Tijekom vježbi vrši se kemijska analiza morske vode na sadržaj kalcija, magnezija, bora i slobodnog CO2. Također se stječu praktična znanja o tehnološkim procesima dobivanja mineralnih sirovina (magnezijeva oksida i natrijeva klorida) iz morske vode. Popis vježbi:
Vježba 1. Analiza morske vode na sadržaj magnezijeva oksida i kalcijeva oksida.
Vježba 2. Analiza morske vode na sadržaj CO2.
Vježba 3. Određivanje bora u morskoj vodi.
Vježba 4. Dobivanje magnezijeva oksida iz morske vode (predobrada morske vode, 80 %-tno taloženje magnezijeva hidroksida dolomitnim vapnom, sedimentacija magnezijeva hidroksida, ispiranje i filtriranje magnezijeva hidroksida, žarenje magnezijeva hidroksida, određivanje sastava praha magnezijeva oksida).
Vježba 5. Posjet solani i upoznavanje sa tehnološkim procesom dobivanja natrijeva klorida iz morske vode (terenska vježba).

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje vježbama i terenskoj nastavi u potpunosti (100% ukupne satnice).

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

0.2

Referat

0.2

Terenska nastava

0.2

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

0.0

Usmeni ispit

0.4

 

 

Pismeni ispit

0.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Tijekom semestra studenti trebaju odraditi vježbe (laboratorijske i terenske). Nakon izvođenja vježbe slijedi obrada eksperimentalnih rezultata i izrada referata. Na kraju završenih vježbi polaže se usmeni dio ispita iz gradiva obuhvaćenog vježbama. Eksperimantalni dio rada u laboratoriju boduje se s 30% u konačnoj ocjeni, izvješće po završenoj vježbi s 2%, a završni usmeni dio ispita s 60%.
Ocjene: 60%-70% - dovoljan, 71%-80% - dobar, 81%-90% - vrlo dobar, 91%-100% - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

V. Martinac, M. Labor, More kao izvor mineralnih sirovina, laboratorijske vježbe (on line 2011-01-18), Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, 2011.

0

on line

V. Martinac, Magnezijev oksid iz morske vode (on line 2010-12-13), Sveučilišni priručnik, Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, 2010.

0

on line

M. E. Q. Pilson, Introduction to the Chemistry of the Sea, 2st edition, Prentice Hall, 2013.

1

Dopunska literatura

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)