Industrija i okoliš

NAZIV PREDMETA Industrija i okoliš

Kod

KTA309

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Marina Trgo

Bodovna vrijednost (ECTS)

3.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Cilj je upoznati studente s osnovnim procesima koji se odvijaju u hirdosferi, litosferi i atmosferi, te objasniti osnovne fizikalne, fizikalno-kemijske i biološke procese kao i izbor procesne opreme za obradu otpadnih tokova iz industrije u svrhu zaštite okoliša.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

Položen ispit iz kolegija Analitička kemija.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- objasniti procese kruženja tvari u hidrosferi, litosferi i atmosferi
- izvore onečišćenja atmosfere
- izvore onečišćenja hidrosfere
- metode i procesnu opremu za sprečavanje emisija iz industrijskih izvora u okoliš
- metode i postupke gospodarenja otpadom.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Industrijski razvoj i okoliš. Načela održivog razvoja. Važnost izbora tehnologije, sirovina i energije pri planiranju proizvodnje.
2. tjedan: Prirodni ekosustavi. Industrijski izvori onečišćenja atmosfere, hidrosfere i litosfere. Svojstva atmosfere.
3. tjedan: Onečišćenje zraka i globalne klimatske promjene.
4. tjedan: Metode i uređaji za sprječavanje emisije štetnih tvari u atmosferu.
5. tjedan: Kruti otpad. Vrste, izvori, svojstva.
6. tjedan: Gospodarenje otpadom. Metode zbrinjavanja otpada. Recikliranje i oporaba.
7. tjedan: Odlagališta otpada, priprema podloge, kontrolirano odlaganje, sanacija odlagališta.
8. tjedan: Mehaničko-biološka obrada.
9. tjedan: Iskorištavanje otpada za dobivanje energije. Dobivanje bioplina.
10. Kružni tok vode u prirodi. Onečišćenje i zagađenje prirodnih voda.
11. tjedan: Samočišćenje i eutrofikacija vodnih sustava. Fizikalni, kemijski i biološki pokazatelji onečišćenja.
12. tjedan: Porijeklo otpadnih voda. Metode i postupci pročišćavanja industrijskih otpadnih voda.
13. tjedan: Mehanički, fizikalno-kemijski i biološki postupci obradbe.
14. tjedan: Biološka obrada otpadnih voda.
15. tjedan: Postupci trećeg stupnja obrade, regulativa za ispust u prirodne vodotoke. Primjeri tehnoloških rješenja obrade otpadnih voda kemijske industrije.

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Pohađanje 80% nastave.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

2.5

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

0.0

Referat

0.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

0.3

Usmeni ispit

0.2

 

 

Pismeni ispit

0.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Cjelokupni ispit može se položiti preko tri pismene i jedne usmene provjere znanja. Pismene provjere se odnose na gradivo usvojeno na predavanjima. Ocjene na pismenom ispitu i na pismenim provjerama: 60-69%-dovoljan, 70-79%-dobar, 80-89%-vrlo dobar, 90-100% izvrstan.
Studenti koji ispit nisu položili putem provjera znanja polažu u redovitim ispitnim rokovima. Ocjena koja se upisuje u indeks je srednja vrijednost ocjena pismenih provjera znanja.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

H.D. Sharma and S.P. Lewis, Waste Containment System, Waste Stabilization, and Landfills, John Wiley & Sons Inc., New York, 1994.

0

kod predmetnog nastavnika

S. Tedeschi, Zaštita voda, HDGI, Zagreb, 1997

0

kod predmetnog nastavnika

R.T. Wright, B.J. Nebel, Environmental Science, 9th edition, Prentice Hall Inc, New Jersey, 2004.

0

kod predmetnog nastavnika

N.G. Wung Jern, Industrial Wastewater Treatment, Imperial College Press, London, 2006.

0

kod predmetnog nastavnika

Dopunska literatura

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

konzultacije sa studentima
- kontinuirana pismena provjera znanja
- dinamika polaganja kolokvija
- studentska anketa

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)