Vježbe iz tehnoloških procesa organske industrije

NAZIV PREDMETA Vježbe iz tehnoloških procesa organske industrije

Kod

KTA308

Godina studija

3.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Nataša Stipanelov Vrandečić

Bodovna vrijednost (ECTS)

3.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

45

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Osposobiti studenta za samostalnu provedbu tehnološkog procesa u laboratorijskom mjerilu uz kontrolu kvalitete sirovina i produkata.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita student je sposoban:
1. samostalno provoditi tehnološki proces u laboratorijskom mjerilu
2. provesti analizu sirovina i produkata
3. interpretirati prikupljene podatke i rezultate mjerenja
4. sudjelovati u timskom radu i samostalno prezentirati rezultate istraživanja

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Provedba tehnološkog procesa u laboratorijskom mjerilu uz određivanje kinetičkih i termodinamičkih parametara procesa uz tehničku analiza sirovina i nastalih produkata za 5 vježbi:
Vježba 1. Goriva, maziva i ostali naftni derivati (standardne metode ispitivanja kvalitete)
Vježba 2. Intermedijari i industrijske kemikalije (dehidriranje etanola u acetaldehid; oksidacija parafinskih voskova u masne kiseline; sinteza dibutilftalata esterifikacijom
Vježba 3. Sinteza bojila i bojenje vlakana (određivanje bojadisarske skupine bojilima, sinteza bojila, priprema kupelji i bojanje tekstilnih vlakana)
Vježba 4. Ulja i masti i površinski aktivne tvari (priprema sapuna; analiza tekućih i praškastih detergenata)
Vježba 5. Polimeri i polimerizacije: određivanje karakteristika PVC praha, određivanje K-vrijednosti, toplinska razgradnja PVC-a u mješavini
Sinteza polimera postupnom polimerizacijom i lančanom polimerizacijom

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima (min. 70 %), laboratorijskim vježbama (100 %), izrada i prezentacija seminarskog rada

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

1.5

Referat

0.5

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

1.0

Usmeni ispit

0.0

 

 

Pismeni ispit

0.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Student je dužan položiti kolokvij prije svake vježbe.
Nakon odrađenog praktičnog dijela nastave student je dužan predati referat o provedenoj vježbi.
Prag uspješnosti za svaku aktivnost je 60 %.
Ocjene: 60 -70 % - dovoljan (2); 71-80 % - dobar (3); 81-90 % - vrlo dobar (4); 91-100 % - izvrstan (5).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

T. Kovačić: Vježbe iz Tehnoloških procesa organske industrije, (1 do 5) (dopunjeno izdanje), Zavod za organsku tehnologiju Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, 2000

1

web KTF-a

I. Klarić, Vježbe iz polimerizacije (za internu upotrebu), Tehnološki fakultet u Splitu, Split 1990.;

1

web KTF-a

Dopunska literatura

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti izvođenja nastave i usvajanja znanja (vještina), prati se na razini: (1) nastavnika, prihvaćanjem sugestija polaznika i kolega, (2) fakulteta, provođenjem anketiranja polaznika o kvaliteti nastave.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)