Vježbe iz fizike II

NAZIV PREDMETA Vježbe iz fizike II

Kod

KTA108

Godina studija

1.

Nositelj/i predmeta

Izv. prof. dr. sc. Magdy Lučić Lavčević

Bodovna vrijednost (ECTS)

2.0

Suradnici

Dr. sc. Mirko Marušić
Lucija Matković

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

0

0

30

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Sastavni i neodvojivi dio svih fizikalnih istraživanja je eksperiment. Cilj predmeta je da se studentima približe različite eksperimentalne tehnike i metode mjerenja fizikalnih veličina iz područja elektromagnetizma i optike. Ujedno,cilj predmeta je i omogući razvijanje sposobnosti za vještine izvođenja eksperimenta, prikupljanje podataka i savladavanje različitih numeričkih problema, koji su povezani s mjerenjima i ispitivanjima ovih veličina.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

nema

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Usvajanje znanja i vještina nužnih za izvođenje eksperimenata temeljenih na zakonima elektromagnetizma i optike
- Poznavanje različitih metoda i tehnika mjerenja
- Ovladavanje računom pogrešaka dobivenih pri mjerenju
- Ovladavanje procjenom pogrešaka pri mjerenjima
- Ovladavanje vještinom grafičke obrade mjernih podataka i pisanja izvješća o eksperimentu i rezultatima mjerenja.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Strujni krugovi: elementi i instrumenti. (4 sata)
Istosmjerna struja; Otpor i otpornici. (4 sata)
Izmjenična struja; Kapacitet i kondenzatori. (3 sata)
Izmjenična struja; Induktivitet i induktori. (3 sata)
RLC strujni krugovi, rezonancija. (2 sata)
Mjerenje karakterističnih veličina : zakoni geometrijske optike. (3 sata)
Mjerenje karakterističnih veličina: zakoni fizikalne optike. (3 sata)
Optički instrumenti. (4 sata)
Spektroskopija / Kvantnost. (4 sata)

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

 

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.6

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

0.0

Referat

0.0

Priprema za kolokvij iz vježbi

0.6

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

0.8

Usmeni ispit

0.0

 

 

Pismeni ispit

0.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Tjedni kolokviji.
Ocjena pismenog izvješća o eksperimentu.
Završni kolokvij.
Ocjene: 55-64% - dovoljan; 65-79% - dobar; 80-89% - vrlo dobar; 90-100% - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

M. Lučić Lavčević, Praktikum iz fizike II. dio, 2012, interna skripta

0

web portal KTF-a

Dopunska literatura

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)