Fizika II

NAZIV PREDMETA Fizika II

Kod

KTA107

Godina studija

1.

Nositelj/i predmeta

Izv. prof. dr. sc. Magdy Lučić Lavčević

Bodovna vrijednost (ECTS)

3.5

Suradnici

Lucija Matković

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

15

0

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Usvajanje fizikalnih znanja i koncepata iz područja elektromagnetizma, optike i kvantne fizike.
Formiranje pravilnog pogleda na tumačenje fizikalnih pojava i njihovu primjenu.
Razvijanje načina razmišljanja potrebnog za daljnji studij.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

nema

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon nastavnog procesa od studenta se očekuje da:
- usvoji načela elektromagnetizma,
- usvoji načela geometrijske i fizikalne optike,
- usvoji temeljna načela kvantne fizike,
- primjeni usvojeno znanje u konkretnim fizikalnim primjerima,
- primjeni usvojeno znanje na rješavanje problemskih zadataka,
- prepozna primjenu fizikalnih znanja u svakodnevici
- primijeni usvojena znanja u struci.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Električni naboji, elektrostatička sila i polje. Tok vektorskog polja i Gaussov zakon. (3 sata). Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva. (1.5 sati)
2. tjedan: Električni potencijal i napon. Prijenos i pohrana naboja, električni krugovi. (3 sata). Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
3. tjedan: Uzajamno djelovanje naboja u gibanju i struja. (3 sata). Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
4. tjedan: Magnetsko polje. Gaussov zakon. (3 sata). Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
5. tjedan: Vremenski promjenjiva električna i magnetska polja. Faradayev zakon. Induktivnost. Indukcijski generatori električne struje. (3 sata). Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
Provjera znanja (I. kolokvij teorijske i seminarske građe).
6. tjedan: Izmjenične struje. Električne naprave. (3 sata). Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
7. tjedan: Elektromagnetski titrajni krug i zračenje. (3 sata). Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
8. tjedan: Elektromagnetski valovi i priroda svjetlosti. (3 sata). Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
9. tjedan:. Međudjelovanje elektromagnetskog zračenja s tvari: apsorpcija, lom, refleksija, polarizacija, raspršenje, fotoelektrični efekt. (3 sata). Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva.
10. tjedan: Fizikalna i geometrijska optika (3 sata). Seminar: Rješavanje numeričkih primjera obrađenog teorijskog gradiva. Provjera znanja (II. kolokvij teorijske i seminarske građe).
Provjera znanja (II. kolokvij teorijske i seminarske građe).

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

 

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.5

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

0.0

Referat

0.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

1.0

Usmeni ispit

1.0

 

 

Pismeni ispit

1.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Tijekom semestra cjelokupni ispit može se položiti preko dva kolokvija iz seminarske i teorijske građe.
U ispitnim rokovima se polaže ispit iz seminarske i teorijske građe (teorijska građa polaže se nakon položene seminarske).
Ocjene: 55-64% - dovoljan; 65-79% - dobar; 80-89% - vrlo dobar; 90-100% - izvrstan.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

N. Cindro, Fizika II, Školska knjiga, Zagreb, 1985.

10

E. Babić, R. Krsnik, M. Očko, Zbirka riješenih zadataka iz fizike, Školska knjiga, Zagreb, Zagreb, 1990.

3

Dopunska literatura

D. Halliday, R. Resnick, Fundamentals of Physics, John Wiley, New York 2003.
Janko Herak, Osnove kemijske fizike, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2001.
V. Lopac, P. Kulišić, M. Pavičić, Zbirka zadataka iz fizike, FGZ Zagreb, 1983.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave; (3) Nastavničkoj razini

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)