Prerada maslina

NAZIV PREDMETA Prerada maslina

Kod

KTD215

Godina studija

0.

Nositelj/i predmeta

Doc. dr. sc. Ivica Ljubenkov

Bodovna vrijednost (ECTS)

7.0

Suradnici

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

45

0

20

10

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Studenti će steći osnovna praktična znanja o proizvodnji maslina i njihovoj preradi u maslinovo ulje i stolne masline.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog predmeta studenti će moći:
- demonstrirati temeljne postupke dobivanja maslinova ulja i stolnih maslina,
- samostalno izvesti osnovna ispitivanja kvalitete maslinova ulja i stolnih maslina,
- poznavati osnovnu zakonsku regulativu iz područja maslinova ulja i stolnih maslina.
- izabrati ispravan pristup u rješavanju problema zbrinjavanja otpada iz proizvodnje maslinova ulja i stolnih maslina,

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Uvod u kulturu maslina.
2. tjedan: Kemijska, fizička i morfometrijska obilježja plodova maslina glavnih sorti u RH.
3. tjedan: Čimbenici utjecaja na kvalitetu djevičanskog maslinovog ulja i stolnih maslina.
4. tjedan: Kvaliteta djevičanskog maslinovog ulja i stolnih maslina.
5. tjedan: Regulativa vezana uz djevičansko maslinovo ulje i stolne masline.
6. tjedan: Optimalna tehnološka zrelost plodova maslina za proizvodnju djevičanskog maslinovog ulja i stolnih maslina.
7. tjedan: I. kolokvij
8. tjedan: Berba plodova maslina.
9. tjedan: Čuvanje plodova do prerade u ulje ili stolne masline.
10. tjedan: Načini prerade plodova u ulje.
11. tjedan: Načini prerade plodova u stolne masline.
12. tjedan: Čuvanje ulja i poluproizvoda stolnih maslina.
13. tjedan: Dorada i konfekcioniranje za tržište.
14. tjedan: Sporedni proizvodi pri preradi plodova maslina s ekonomskog i ekološkog stanovišta.
15. tjedan: II. kolokvij

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Nazočnost na predavanjima i seminarima u iznosu od najmanje 70% predviđene satnice, te obvezno prisustvo vježbama i terenskoj nastavi.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

1.5

Istraživanje

0.0

Praktični rad

1.0

Eksperimentalni rad

0.0

Referat

0.0

Terenska nastava

1.0

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

3.5

Usmeni ispit

0.0

 

 

Pismeni ispit

0.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Gradivo predmeta podijeljeno je na tri cjeline koje studenti polažu preko parcijalnih pismenih ispita ili pak pristupanjem cjelokupnom ispitu na kraju semestra. Ispit se smatra položenim ukoliko studenti postignu najmanje 60%. Konačna ocjena formira se temeljem ocjena iz parcijalnih ispita.
Bodovanje: <60% student nije zadovoljio; 60-70% dovoljan (2); 70-80% dobar (3); 80-90% vrlo dobar (4); 90-100% izvrstan (5)

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

D. Boskou, Olive Oil-Chemistry and Technology, AOCS press, Champaign, Illinois, 1996, ISBN 0-935315-73-X.

1

Maslina i maslinovo ulje A-Ž, (Zadro, B. i Perica, S., ur.), Naklada Zadro, Zagreb, 2007, ISBN 978-953-182-075-2.

1

O. Koprivnjak, Djevičansko maslinovo ulje: od masline do stola, MIH, Poreč, 2006, ISBN 953-95365-2-9.

1

B. Škarica i sur., Maslina i maslinovo ulje visoke kakvoće u Hrvatskoj, Mario Bonifačić, Punat, 1996.

1

S. Kailis i D. Harris, Producing Table Olives, Landlink Press, Collingwood, 2007.

1

S. Bulimbašić, Proizvodnja maslinovog ulja i konzerviranje masline, Mediteranska poljoprivredna knjiga, 2013

2

Dopunska literatura

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti izvođenja nastave i usvajanja znanja (vještina), prati se na razini: (1) nastavnika, prihvaćanjem sugestija polaznika i kolega, (2) fakulteta, provođenjem anketiranja polaznika o kvaliteti nastave.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)