Procesi solidifikacije i stabilizacije

NAZIV PREDMETA Procesi solidifikacije i stabilizacije

Kod

KTC213

Godina studija

0.

Nositelj/i predmeta

Prof. dr. sc. Pero Dabić

Bodovna vrijednost (ECTS)

5.0

Suradnici

Doc. dr. sc. Damir Barbir

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

30

0

30

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

stjecanje znanja o suvremenim metodama zbrinjavanja opasnog otpada procesima solidifikacije i stabilizacije
- osposobiti studente za samostalnu procjenu uspješnosti pojedinih procesa solidifikacije na osnovi provedenih testova

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita od studenta se očekuje da zna:
- definirati i razlikovati vrste onečišćenja
- osnove tehnologije sanacije tla,
- osnove procesa solidifikacije i stabilizacije
- zaključiti o mogućnostima trajnog zbrinjavanja opasnih tvari ili o ugradnji u nove
kompozitne materijale
- samostalna priprava i procjena svojstva pojedinih novih anorganskih materijala

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1. tjedan: Uvod, sadržaj kolegija, osnovne definicije, utjecaj na okoliš, značaj razvoja novih tehnologija u zaštiti okoliša.
2. tjedan: Izvori, vrste i obilježavanje opasnih otpada.
3. tjedan: Osnove procesa solidifikacije i stabilizacije za trajno zbrinjavanje pojedinih štetnih tvari.
4. tjedan: Procesi solidifikacije, fizikalni i kemijski postupci.
5. tjedan: Procesi stabilizacije. Vrste štetnih tvari i izbor pogodnih matrica prema tipu onečišćenja.
6. tjedan: Solidifikacija i stabilizacija onečišćenog tla.
7. tjedan: Zbrinjavanje industrijskih štetnih tvari: muljevi i soli, organske štetne tvari, praškaste štetne tvari.
8. tjedan: Pismena provjera znanja - I. kolokvij
9. tjedan: Zbrinjavanje industrijskih štetnih tvari: bolnički otpad, otpadna ulja, troska, pepeo i dr.
10. tjedan: Mogućnosti razvoja kompozitnih materijala na bazi solidificiranog štetnog dodatka te primjena u građevinarstvu.
11. tjedan: Metode ispitivanja uspješnosti provedene solidifikacije i stabilizacije.
12. tjedan: Metode ispitivanja uspješnosti provedene solidifikacije i stabilizacije.
13. tjedan: Statička i dinamička ispitivanja ispiranja solidificiranog materijala i analiza eluata.
14. tjedan: Pismena provjera znanja - II. kolokvij
Laboratorijske vježbe:
Vježba 1. Testovi ispiranja (Leaching test) opasnih čvrstih otpada
Vježba 2. Analiza prašine cementnih peći i mogućnosti uporabe.
Vježba 3. Određivanje sadržaja teških metala u otpadnom motornom ulju
Vježba 4. Oporaba otpadnih čvrstih materijala - zasićenog zeolita. betona, cigla i stakla
Vježba 5. Solidifikacija i stabilizacija muljeva s opasnim otpadom

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

 

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

2.5

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

1.0

Referat

0.2

Priprema za kolokvije za izvođ

0.3

Esej

0.0

Seminarski rad

0.0

 

 

Kolokviji

1.0

Usmeni ispit

0.0

 

 

Pismeni ispit

0.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Kontinuirano vrjednovanje:
Cjelokupni ispit može se položiti preko dva kolokvija tijekom semestra. Prag prolaznosti je 60%. Svaki kolokvij u ocjeni učestvuje s 35%. Laboratorijske vježbe učestvuju u ocjeni 20%. Prisutnost predavanjima u 80-100%-tnom iznosu je 10% ocjene.
Završno vrjednovanje:
Studentima koji su položili jedan kolokvij, isti se priznaje kao dio ispita i to kao 35% ocjene. Preostali dio polažu pismeno u redovitim ispitnim rokovima. Pismeni ispit ukoliko nije položen niti jedan kolokvij ima udio u ocjeni 70%, dok laboratorijske vježbe imaju udio 20%.
Ocjene: dovoljan (50-61%), dobar (62-74%), vrlo dobar (75-87%), izvrstan (88-100%).

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

R. D. Spence, C. Shi, Stabilization and Solidification of Hazardous, Radioactive and Mixed Wastes, CRC Press, Boca Raton, 2005.

1

L. K. Wang, Y.-T. Hung, H.H. Lo, C. Yapijakis, Handbook of Industrial and Hazardous Wastes Treatment, Marcel Dekker Inc., New York, 2004.

1

A. Al-Tabbaa, Stabilisation/Solidification Treatment and Remediation, Advances in S/S for Waste and Contaminated Land, A.A. Ballkema Publishers, London, 2005

1

Dopunska literatura

I. Kisić, Sanacija onečišćenog tla, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 2012.
R. Siddique, Waste Materials and By-Products in Concrete, Springer, Berlin, 2008.
K-Y. Show, X. Guo, Industrial Waste, InTech, Rijeka, 2012.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine:
(1) Sveučilišnoj- studentska anketa; (2) Fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave- godišnja analiza uspješnosti polaganja ispita;
(3) Nastavničkoj razini:
- vođenje evidencije o prisutnosti na nastavi
- praćenje sugestija i reakcija polaznika tijekom semestra

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)