Biokemija

NAZIV PREDMETA Biokemija

Kod

KTC102

Godina studija

0.

Nositelj/i predmeta

Izv. prof. dr. sc. Olivera Politeo

Bodovna vrijednost (ECTS)

9.0

Suradnici

Dr. sc. Ivana Carev
Doc. dr. sc. Franko Burčul

Način izvođenja nastave (broj sati u semestru)

P S V T

45

15

45

0

Status predmeta

Obvezni

Postotak primjene e-učenja

0 %

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Stjecanje temeljnih znanja i vještina iz područja biokemije.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet

 

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

- Razumjeti osnovne postavke građe proteina te utjecaja njihove strukture na biološku funkciju.
- Razumjeti osnovne postavke enzimske kinetike i inhibicije enzimske aktivnosti.
- Razumjeti važnost ugljikohidratnih struktura u živom sustavu.
- Razumjeti važnost lipidnih struktura u živom sustavu.
- Objasniti strukturu i ulogu bioloških membrana.
- Razumjeti strukturu i biološku funkciju nukleinskih kiselina.
- Poznavati i objasniti osnovne pojmove i principe metabolizma.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

PREDAVANJA:
Povijest biokemije. Podrijetlo života. (2) Voda, bioelementi, biomolekule i tipovi veza u živim organizmima. (2). Aminokiseline (1). Puferi i puferski sustavi (1). Proteini. Konformacija proteina. (2) Određivanje aminokiselinskog slijeda. (1) Funkcije proteina. Kolagen i elastin. (1) Hemoglobin i mioglobin. (2) Izolacija i karakterizacija proteina. (1) Enzimi. Kinetička svojstva enzima. Inhibicija enzima. (2) Regulacija enzimske aktivnosti. (1) Kofaktori i koenzimi. (2) Ugljikohidrati. Glikozilirani proteini. (2) Lipidi. Lipoproteini. Steroidi. (3). Biomembrane i transport preko membrana. (2) Nukleotidi i nukleinske kiseline. DNA replikacija. Transkripcija. Translacija (3) Posttranslacijske modifikacije i transport proteina. (2) Bioenergetika. Spojevi bogati energijom: fosfatni spojevi i ATP. Redoks reakcije. (3) Katabolizam glukoze. (1) Put pentoze fosfata. (1) Metabolizam glikogena i glukoneogeneza. (2) Ciklus limunske kiseline (1). Lanac transporta elektrona i oksidacijska fosforilacija. (2) Metabolizam lipida: oksidacija masnih kiselina. (1) Metabolizam proteina: Ciklus uree. (2) Regulacija i integracija metabolizma. (2)
SEMINARI:
Puferi i puferski sustavi. (1) Aminokiseline i peptidi. Određivanje aminokiselinskog slijeda. (2) Enzimi i enzimska kinetika. Inhibicija enzima. (2) Koenzimi i prostetičke skupine. (1) Ugljikohidrati. Lipidi. (1) Nukleinske kiseline i biosinteza proteina. (1) Metabolizam. Osnovni principi regulacije metabolizma. (1) Metabolizam uglikohohidrata. (1) Metabolizam Lipida. Metabolizam proteina. (2) Integracija metabolizma (2)
VJE ŽBE:
Potenciometrijska titracija aminokiselina. (5) Proteini: svojstva proteina i testovi na proteine (4) Određivanje koncentracije proteina metodom po Bradford-u (4) Enzimi: Svojstva probavnog enzima ptijalina (4) Kinetika enzimom kataliziranih reakcija: određivanje vmax i Km (5) Svojstva ugljikohidrata i testovi na ugljikohidrate (4) Određivanje nepoznatog šećera oksidacijom s perjodnom kiselinom (5) Analiza lipida u jajima (5) Svojstva lipida. Saponifikacija. (4) Izolacija i kvantitativno određivanje nukleinskih kiselina iz biljnih tkiva (5)

Vrste izvođenja nastave:

Obveze studenata

Pohađanje nastave, pripremanje seminarskih radova, pohađanje laboratorijskih vježbi, izlazak na ispit.

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.0

Istraživanje

0.0

Praktični rad

0.0

Eksperimentalni rad

2.0

Referat

0.0

 

 

Esej

0.0

Seminarski rad

1.0

 

 

Kolokviji

1.0

Usmeni ispit

2.0

 

 

Pismeni ispit

3.0

Projekt

0.0

 

 

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Aktivnost tijekom pohađanja nastave, izlaganje seminarskih radova, eksperimentalni rad i završni ispit.

Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

J.M. Berg, J.L. Tymoczko, L. Stryer: Biokemija, 5th Ed, Školska knjiga Zagreb, 2013.

0

R.M.Murray i sur: Harperova ilustrurana biokemija, 28th Ed, Medicinska naklada, Zagreb 2011.

0

L. Stryer: Biokemija, II ed., Školska knjiga Zagreb,1991.

0

S K Sawhney, R ingh: Introductory Practical Biochemistry. Alpha Science International Ltd., Harrow, U.K. 2008.

0

Olivera Politeo: Biokemijski praktikum, interni materijal.

0

Dopunska literatura

Karlson: Biokemija, Školska knjiga Zagreb,1993.
L. Stryer: Biochemistry, Freeman, NY, 1995.
D. Voet, J.G. Voet, C.W. Pratt: Fundamental of Biochemistry, Jonn Wiley & Sons Inc., NY, Chichester, Weinheim, Brisbane, Singapore, Toronto,1999

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja

Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se na tri razine: (1) sveučilišnoj, (2) fakultetskoj, pomoću Povjerenstva za kontrolu kvalitete nastave, (3) nastavničkoj razini.

Ostalo (prema mišljenju predlagatelja)